Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1

In de navolgende artikelen wordt verstaan onder:

Overeenkomst: De overeenkomst, waarbij IT-Tuning Automatisering zich verbindt ten behoeve van haar opdrachtgever tot het leveren van goederen / diensten.
* Note:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van IT-Tuning Automatisering.

Artikel 2

Een overeenkomst tot het leveren van goederen / diensten wordt gesloten onder de voorwaarde, dat de opdrachtnemer, na kennisname van de te verrichten werkzaamheden, binnen redelijke tijd de overeenkomst
wegens gewichtige redenen alsnog op kan zeggen, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever ontstaat. Het bepaalde artikel 10 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

 1. De opdrachtnemer verbindt zich bij de uitvoering van het overeengekomen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht te nemen.
 2. De opdrachtnemer zal zich inspannen haar systemen continue operationeel te houden, met uitzondering van de tijd benodigd voor eventuele (preventieve) onderhoudswerkzaamheden.
 3. De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4

De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, door derden te doen uitvoeren.

Artikel 5

 1. De opdrachtnemer stelt de opdrachtgever onverwijld in kennis van de voltooiing van de werkzaamheden, indien deze laatste daarvan onkundig is.
 2. Heeft de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten laste van de opdrachtgever gelden uitgegeven, of te diens behoeve gelden ontvangen, dan legt hij daarvan rekening en verantwoording af.

Artikel 6

Indien het uitvoeringsresultaat van de overeenkomst onaanvaardbaar is voor de opdrachtgever, dan legt deze zijn bezwaren gemotiveerd voor aan de opdrachtnemer, welke hij de gelegenheid geeft binnen redelijke termijn de nodige verbeteringen aan te brengen, eventueel tegen betaling van de meerkosten welke dit met zich meebrengt.

Artikel 6a

De Algemene Voorwaarden kunnen door de opdrachtnemer worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 4 (vier) weken nadat de wijzigingen zijn bekend gemaakt (per telefoon, fax, post, e-mail, brief of factuur) of op een latere datum indien de bekendmaking zulks vermeldt.
De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomsten.

Artikel 7

Op de IT-Tuning Automatisering domeinnaam, web hosting, telefonie en onderhoudscontracten geldt een
minimum termijn van 12 maanden (indien anders schriftelijk overeengekomen).

Artikel 8

De overeenkomst eindigt:

 1. Door minimaal 60 dagen voor het eindigen van de overeenkomst, schriftelijk op te zeggen.
 2. Door ontbinding door de rechter.
 3. Door onder curatelestelling van de opdrachtgever of opdrachtnemer, surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 9

 1. Ieder der partijen is te allen tijde bevoegd zich tot de rechter te wenden met het verzoek de overeenkomst te ontbinden wegens gewichtige redenen.
 2. Als gewichtige redenen worden beschouwd veranderingen in de omstandigheden welke van dien aard zijn dat de overeenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoord beëindigd te worden.

Artikel 10

 1. De opdrachtgever is aan de opdrachtnemer het overeengekomen kosten van de goederen en/of diensten verschuldigd.
 2. De opdrachtgever vergoedt aan de opdrachtnemer de onkosten aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden, voorzover deze niet in de kosten zijn begrepen.
 3. Alle tarieven worden verhoogd met het geldende hoge BTW-tarief.

Artikel 11

De opdrachtgever treedt in verzuim indien de aan hem toegezonden rekening niet binnen 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel is voldaan. Na een periode van 30 dagen (er wordt een herinnering verzonden per brief/fax of email indien de factuur niet tijdig voldaan is waarvoor € 10,00 aanmaningskosten berekend zullen worden en de wettelijke rente mag worden berekend) zal het te vorderen bedrag uit handen worden gegevens aan een Incasso bureau.
De schadevergoeding als gevolg van verzuim ontstaan, bestaat uit de wettelijke rente over die periode en alle incasso kosten, dat hij met de voldoening van die rekening in verzuim is.
Ingebrekestelling is daarbij niet vereist.
De opdrachtnemer is gerechtig om op alle mogelijke manieren te voorkomen dat een domeinnaam kan worden verhuisd als er nog openstaande posten zijn.
Indien opdrachtgever regelmatig in verzuim is behoud IT-Tuning Automatisering zich het recht voor om alsnog de wettelijke regelingen m.b.t. het overschrijden van betalingstermijnen toe te passen.

Artikel 12

De bevoegdheid van de opdrachtgever de rekening te betwisten vervalt 14 dagen na factuurdatum.


Artikel 13

Indien twee of meer personen samen een overeenkomst met de opdrachtnemer hebben gesloten zijn zij hoofdelijk tegenover hem aansprakelijk.

Artikel 14

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die de opdrachtgever lijdt voortvloeiend uit het niet of niet correct uitvoeren van de overeenkomst, tenzij de schade door de opdrachtnemer opzettelijk is veroorzaakt.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet correct uitvoeren van de overeenkomst, indien de termijn, waarvoor de opdracht is verleend, in geen redelijke verhouding staat tot de omvang van de door hem krachtens de overeenkomst te verrichten werkzaamheden.
 3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie en/of apparatuur.
 4. De omvang van de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer strekt per opdracht niet verder dan 50% van het totale bedrag, dat hij terzake van die opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengt. Voor web hosting activiteiten wordt nimmer een restitutie gegeven.

Artikel 15

Het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt direct na het verstrijken van de overeenkomst.

Artikel 16

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan uit verlies, vernietiging of beschadiging van
hem toevertrouwde gegevens in elektronische vorm, documenten, boeken, papieren en goederen.
De verzending van alle goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 17

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden.

Artikel 18

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het niet of niet voldoende functioneren van haar systemen.

Artikel 19

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de data die van en naar de aangesloten computer van de opdrachtgever wordt getransporteerd.

Artikel 20

De opdrachtgever is volledig aansprakelijk jegens derden voor de gegevens die de opdrachtgever via de systemen van de opdrachtnemer verstuurt en voor de gegevens die de opdrachtgever op de systemen van de opdrachtnemer plaatst of laat plaatsen.
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer terzake het voorstaande volledig.

Artikel 21

Het is de opdrachtgever niet toegestaan:

 1. Auteursrechtelijk beschermt materiaal op de systemen van de opdrachtnemer te plaatsen.
 2. Ongewenste email versturen naar voor de opdrachtgever bekende en/of onbekende personen (SPAM), bij elke klacht die IT-Tuning Automatisering ontvangt wordt euro 50,00 administratie kosten in rekening gebracht.

Artikel 22

Indien opdrachtgever via de systemen van opdrachtnemer gegevens verstuurt die in strijd zijn met het
voorgaande artikel (Artikel 21) en/of met de Nederlandse of buitenlandse wetgeving, dan is opdrachtnemer
gerechtigd over te gaan tot de onmiddellijke afsluiting van opdrachtgever.
De opdrachtnemer bepaalt in dit geval of, en onder welke condities, her-aansluiting zal plaatsvinden. De verplichting tot betaling blijft gedurende de buitengebruikstelling onverkort bestaan.

Artikel 23

Indien opdrachtgever via de systemen van opdrachtnemer gegevens die een goede bedrijfsuitoefening van
opdrachtnemer in welke mate dan ook belemmert, dan is opdrachtnemer gerechtigd over te gaan tot maatregelen ter voorkoming en/of opheffing van deze belemmering(en).
De opdrachtnemer bepaalt in dit geval of, en onder welke condities, hervatting van de dienstverlening zal plaatsvinden.

Artikel 23a

De opdrachtgever kan nooit aansprakelijk worden gesteld door overlast of schade door gebruikmaking van haar systeem of door spam of virussen verzonden via een van haar systemen.
De opdrachtgever kan ook nooit garanderen dat al haar virusscanners 100% werken en alle e-mail 100% virusvrij overkomt.

Artikel 24

Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden onderworpen aan het oordeel van de
bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer.

Artikel 25

Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing in de ruimste zin des woords.

Artikel 26

Mochten een of meer clausules van deze overeenkomst in strijd zijn met de lokale rechtsspraak dan zullen de overgebleven clausules blijven staan in een bindende overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

 

Vanaf nu kunt u uw .nl en .eu domeinen registreren voor € 5,- per jaar.
Het eerste jaar bij nieuwe domeinnamen en domein-namen die naar ons verhuizen.
​U kunt dit doen door gebruik te maken van ons domeinregistratie systeem.

U kunt natuurlijk ook geheel vrijblijvend contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.